Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Warunki gwarancji

 

 

14.1 Z wyjątkiem części elektronicznych, sprzedawane i/lub dostarczane używane części pojazdu podlegają gwarancji.

 

14.2 Kupujący może dochodzić praw z gwarancji tylko wtedy, gdy udowodni, że zakupił przedmiot od A-team Automotive. Kupujący może dostarczyć taki dowód, przesyłając do A-team Automotive odpowiednią umowę kupna-sprzedaży lub fakturę oraz, jeśli ma to zastosowanie, sporządzoną w tym celu kartę gwarancyjną. Jeśli dotyczy towaru, który został opatrzony marką lub numerem rejestracyjnym przez A-team Automotive, kupujący może dochodzić praw z gwarancji tylko wtedy, gdy zamierzona marka lub numer rejestracyjny są nieuszkodzone w momencie powoływania się na tę gwarancję.

 

14.3 Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

 

14.4 A-team Automotive gwarantuje solidność i użyteczność dostarczonych przez siebie towarów przez trzy miesiące od daty zakupu. W związku z tym kupujący ma prawo, w przypadku wad, zaoferować dostarczony przedmiot firmie A-team Automotive przez okres trzech miesięcy w celu wymiany lub naprawy, według uznania firmy A-team Automotive, zgodnie z art. obowiązujące Warunki ogólne.

 

14.5 zobowiązuje się, jeśli spełniony jest art. 4 niniejszych Warunków gwarancji i art. 7 Ogólnych warunków, do naprawy lub wymiany przedmiotu oferowanego do wymiany/naprawy w rozsądnym terminie na porównywalny przedmiot, chyba że A- team Automotive nie jest w stanie tego zrobić, w takim przypadku

A-team Automotive przystąpi do zwrotu gotówki odpowiedniej kwoty faktury.

 

14.6 Przedmiot otrzymany przez kupującego po naprawie/wymianie ponownie kwalifikuje się do podstawowej gwarancji. (Lub do daty zakończenia pierwotnej rozszerzonej gwarancji).

 

14.7 Kupujący nie może żądać żadnej gwarancji:

a. jeśli kupujący podał nieprawidłowe lub niewystarczające informacje dotyczące marki i oznaczenia typu zakupionego przedmiotu i/lub pojazdu, do którego część jest przeznaczona;

 

b. Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeżeli kupujący/klient nie wywiązuje się lub nie wywiązał się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych. Kupujący/klient nie jest uprawniony do odmowy zapłaty z powodu tego, że AG nie wypełniła jeszcze lub nie w pełni i/lub mogłaby wypełnić swoje zobowiązania gwarancyjne.

 

c. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają również wtedy, gdy osoby trzecie wykonały prace związane z pracami wykonanymi przez AG, w odniesieniu do których powołana jest gwarancja, bez pisemnej zgody AG (wydanej po wcześniejszym ogłoszeniu oferty przez kupującego/klienta).< /p>

 

d. Z gwarancji wyłączone są:

• wad materiałów lub części zalecanych lub dostępnych przez kupującego/klienta

są ustawione;

• wady wynikające z projektów, rysunków dostarczonych przez kupującego/klienta

konstrukcje lub metody pracy lub porady udzielone przez kupującego/klienta;

• wady wbudowanych elementów elektronicznych;

• _wady w układach paliwowych, jeśli zbiornik i dodatkowe elementy nie są przepłukiwane lub wymieniane. Gwarancja

nie obejmuje również naprawy usterek silnika powstałych w wyniku stosowania paliw, dla których silnik (zgodnie z instrukcją producenta dotyczącym zalecanego stosowania paliwa) nie jest odpowiedni lub dla których silnik nie został wykonany odpowiedni przez AG;</p >

• także uszkodzenie silnika spowodowane awarią i/lub nieprawidłowym użytkowaniem elementów elektronicznych i/lub

Z gwarancji wyłączone są elektroniczne zdarzenia peryferyjne, podobnie jak wady elementów, które nie są wadami materiałowymi i/lub konstrukcyjnymi (takie jak wady wynikające z normalnego zużycia, zanieczyszczenia wewnętrzne i zewnętrzne, rdza i uszkodzenia lakieru, transport, zamarznięcie , przegrzanie, przeciążenie i/lub upuszczenie produktu);

• jeśli podczas instalacji zostaną użyte części inne niż zalecane przez producenta

• jeśli podczas instalacji użyto nieoryginalnych części

• jeśli zakupiony przedmiot został zainstalowany w pojeździe, do którego nie był pierwotnie przeznaczony.

• jeśli zakupiony przedmiot jest wbudowany w samochód sportowy lub pojazd tuningowany.

• wad powstałych w wyniku: celowego, nieprzeprowadzenia normalnej lub zalecanej konserwacji, nieprawidłowej

Instalacja/podłączenie/zmiany przeprowadzone przez osoby trzecie, złe traktowanie, nieprawidłowe (lub inne niż przewidziane normalne) użytkowanie są również wyłączone z gwarancji;

• _ani nie ma żadnych roszczeń z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad powstałych w wyniku,

ale niet załączniki sprawdzone przez AG, a także w zakresie wad i uszkodzeń spowodowanych udziałem pojazdu w zawodach lub testach prędkości.

 

e. Pierwotny okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w przypadku wymiany.

 

14.8 Gwarancja na silniki i/lub skrzynie biegów obowiązuje tylko wtedy, gdy olej i/lub pasek zębaty i/lub filtry zostały wymienione w sposób widoczny.

 

14.9 Nie udziela się gwarancji na prace i/lub części związane z instalacją.

 

14.10, jeśli działał z naruszeniem jakichkolwiek innych postanowień obowiązujących Ogólnych Warunków Handlowych lub Warunków Gwarancji, o ile są one określone pod groźbą utraty praw.

 

14.11 Kupujący nie może powoływać się na żadne prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu gwarancji, z wyjątkiem sytuacji, gdy A-team Automotive jest do tego zobowiązany przez prawo lub obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe.

 

14.12 ma prawo odstąpić od niniejszych Warunków gwarancji, jeśli kupujący został o tym wyraźnie poinformowany przed zawarciem umowy kupna, a odmienne postanowienia zostały uzgodnione na piśmie między

A-team Automotive i kupujący zostali zarejestrowani.

Certyfikaty & Partnerzy

Jesteśmy członkami następujących organizacji:
Stiba
ARN
KZD
RDW
Erkend Duurzaam
Realizacja: iBuro