Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

WARUNKI I WARUNKI

 

OGÓLNE

 

1.1 Korzystając z naszej strony internetowej i składając zamówienie, potwierdzasz, że zgadzasz się z warunkami dostawy i płatności A-team Automotive. W rezultacie obowiązują następujące warunki dostawy i płatności oraz wszystkie inne prawa i/lub obowiązki określone na stronie internetowej. Niniejsze Ogólne warunki są również dostępne na żądanie pod adresem:

 

A-team Motoryzacja

Volkelstraat 13

3045 PX Rotterdam

Tel: 010 – 46 11 422

Faks: 010 – 41 83 465

Komórkowy: 06 – 410 656 74

E-mail: verkoop@ateamautomotive.nl

 

Numer Izby Handlowej: 63082829

Numer VAT: NL855084339B01

 

 

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

 

2.1 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i wszystkich umów zawartych z A-team Automotive. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mogą być zmieniane lub uzupełniane przez A-team Automotive zgodnie z wymaganiami. W przypadku niektórych ofert, produktów lub usług mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

 

2.2 Odwołanie przez kupującego do jego Warunków nie ma zastosowania, chyba że zostało to wyraźnie określone przez

A-team Automotive zgodził się.

 

2.3 Przez Kupującego rozumie się każdego odwiedzającego stronę internetową, jak również każdą osobę prawną lub fizyczną, która wchodzi w jakikolwiek stosunek umowny z A-team Automotive. W szczególności przez „kupującego” rozumie się również osobę, na której zamówienie i na rachunek której towary są dostarczane.

 

2.4 Odstępstwa od niniejszych warunków muszą być wyraźnie uzgodnione na piśmie. Uzgodnione odstępstwa nie wpływają na ważność pozostałych warunków i nigdy nie mają zastosowania do więcej niż jednej transakcji.

 

2.5 A-team Automotive ma prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie.

 

 

CYTATY

 

2.6 Wszystkie nasze oferty należy traktować jako zaproszenie potencjalnego nabywcy do złożenia oferty. W związku z tym nie wiążą nas one w żaden sposób, chyba że wyraźnie i jednoznacznie (na piśmie) wskazano inaczej w samym cytacie. Złożone nam zamówienie jest traktowane jako oferta, którą uznajemy za przyjętą dopiero po pisemnym potwierdzeniu z naszej strony (tzw. potwierdzenie zamówienia).

 

2.7 Składane przez nas oferty obejmują - w szczególności również w odniesieniu do postanowień ustępu poprzedniego -: projekty, rysunki, modele, próbki, opisy, obrazy itp., a także wszelkie załączniki i dokumenty, które są dołączone w sprawie naszych ofert. Wszystko to, jak również narzędzia wykonane przez nas w tym kontekście, pozostają naszą własnością, muszą zostać nam zwrócone na nasze żądanie i nie mogą być kopiowane i/lub przekazywane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie również wszelkie prawa, które mogą istnieć w ramach własności intelektualnej i przemysłowej. Jeśli zamówienie, do którego podana jest nasza wycena

 

nie została nam złożona w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez nas naszej oferty, możemy obciążyć kosztami związanymi ze złożeniem naszej oferty, w tym kosztami wykonania narzędzi, o których mowa w poprzednim akapicie, do obciąża kupującego.

 

TWORZENIE UMOWY

 

3.1 Podanie ceny i złożenie oferty należy traktować jako zaproszenie do

potencjalnego nabywcy do złożenia zamówienia. A-team Automotive nie jest w żaden sposób związany tym zamówieniem i dlatego nie może prowadzić do żadnych roszczeń w imieniu kupującego.

 

3.2 Zawarcie umowy jest akceptowane tylko: - jeśli towar jest na magazynie. - dokładnie kupujący

wskazał, który produkt chciałby otrzymać. – _(jeśli dotyczy zakupu online) kupujący

wprowadził dane w serwisie i złożył drogą elektroniczną stosowny formularz zamówienia

A-team Automotive przesłał lub kupujący przesłał formularz zamówienia ze wszystkimi istotnymi danymi faksem. - kupujący opłacił zamówienie w sposób wskazany przez A-team Automotive.

 

3.3 Nabywca i A-team Automotive wyraźnie zgadzają się na to za pomocą środków elektronicznych

formy komunikacji ważna umowa zostaje zawarta z chwilą spełnienia warunków określonych w artykułach 3.1 i 3.2.

 

3.4 Ze względu na komunikację elektroniczną brakuje podpisu. Kupujący i A-team Automotive zgadzają się, że brak zwykłego podpisu nie ma wpływu na vemoc wiążącą zawarcia umowy.

 

3.5 Wszystkie zdjęcia, rysunki i obrazy są reprodukowane tak dokładnie, jak to możliwe, a także wszystkie informacje

ustne i pisemne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Jednak A-team Automotive nie gwarantuje, że wszystkie oferty i produkty są w pełni zgodne z dostarczonymi informacjami lub zdjęciami. Zasadniczo

odstępstwa nie stanowią podstawy do odszkodowania i/lub rozwiązania umowy.

 

CENY

 

4.1 Wszystkie ceny na stronie internetowej podane są w euro i obowiązuje schemat marży.

 

4.2 Okres ważności ofert jest podany na stronie internetowej i/lub do wyczerpania zapasów.

 

4.3 Koszty dostawy nie są wliczone w cenę. Za przygotowanie, sprawdzenie, transport i dostawę zamówienia do ceny zamówienia doliczana jest część kosztów. Ta część kosztów wysyłki zależy od kraju dostawy i jest podawana w procesie składania zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ

 

5.1 ->O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej na piśmie, zapłata całości

uzgodniona cena bez potrąceń, potrąceń lub wstrzymania dostawy przez drugą stronę

odbyć się lub za pobraniem. Dostawa obejmuje również wykonanie pracy.

->Depozyt jest częścią faktury i dlatego musi być zawsze wpłacany.

 

5.2 Płatność na konto jest możliwa tylko wtedy, gdy klient zostanie zaakceptowany przez naszego ubezpieczyciela kredytu. Zaległa kwota nigdy nie może przekroczyć kwoty zaakceptowanej przez naszego ubezpieczyciela kredytu dla danego klienta.

 

5.3 Jeśli firma kredytowa wycofa ustalony kredyt dla danego klienta, wszystkie wcześniej zawarte umowy wygasają, a zaległa kwota musi zostać natychmiast spłacona. Kolejne zamówienia będą wysyłane tylko po opłaceniu z góry.

 

5.4 Standardowy termin płatności, jeśli spełniony jest artykuł 5.1, wynosi 14 dni. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności nastąpi wstrzymanie dostawy do czasu uregulowania faktur z przekroczonym terminem płatności.

W przypadku zakupów lub zamówień na rachunek płatność musi wpłynąć nie później niż czternaście dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy określony przez A-team Automotive, bez żadnych rabatów ani odwołań do ugody lub zawieszenia.

 

5.5 Na pierwsze żądanie, do którego A-team Automotive ma zawsze prawo, kupujący/klient dostarczy

do wpłacenia zaliczki lub zadatku lub zabezpieczenia wymaganego przez sprzedawcę/mechanika za

w celu zapewnienia należytego wypełnienia swoich zobowiązań w sposób określony przez A-team Automotive.

 

5.6 Jeśli kupujący/klient nie zapłacił całej uzgodnionej ceny lub nie zapłacił jej w terminie, jest bez

domyślne powiadomienie. Bez uszczerbku dla dalszych uprawnień A-team Automotive, A-team Automotive jest w takim przypadku uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za transakcje handlowe od kwoty przeterminowanej, powiększonej o 2% w stosunku rocznym, za każdy dzień od odpowiedniego terminu wymagalności. Ten wzrost

należna kwota jest uważana za warunek, pod którym udzieliliśmy odroczenia płatności,

bez obowiązku zapłaty za uzgodnione terminy.

 

5.7 Jeśli A-team Automotive zostanie zmuszony do przekazania roszczenia do windykacji, oprócz niego

Kolejne roszczenia odszkodowawcze, wszystkie koszty w nich zawarte, zarówno sądowe

w przypadku pozasądowego, ten ostatni w wysokości co najmniej 15% zaległej kwoty z minimum

114,- € na koszt drugiej strony.

 

5.8 Długi klientów lub kupujących wobec A-team Automotive są uważane za długi związane z dostawą.

 

5.9 Płatność klienta lub kupującego musi być dokonana w „euro”, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej

zgoda. Musisz rozliczyć kwotę z DHL natychmiast po otrzymaniu przedmiotów.

 

5.2 W przypadku braku zapłaty za zamówienie przez kupującego w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia,

A-team Automotive jest upoważniony do uznania umowy, która ma zostać zawarta, za niewiążącą iw razie potrzeby do ogłoszenia jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

 

DOSTAWA

 

6.1. Towary są dostarczane do miejsca prowadzenia działalności przez AG, chyba że strony wyraźnie się na to zgodząpisemnie w innym miejscu

dostawa została uzgodniona. W przypadku uzgodnienia transportu towarów sposób transportu

określone przez A-team Automotive. Towar zawsze jest przewożony na ryzyko kupującego/klienta, niezależnie od tego, czy transport odbywa się bezpłatnie i niezależnie od tego, czy odbywa się z lub do A-team Automotive.

Ubezpieczenie może odbyć się na życzenie i koszt kupującego/klienta.

Postanowienia zawarte w warunkach przewoźników produktów nie mogą umniejszać postanowień niniejszego ustępu.

 

6.2. Jeżeli kupujący/klient odmówi przyjęcia towarów oferowanych mu przez A-team Automotive w ciągu trzech dni od momentu poinformowania kupującego/klienta, że ​​są one gotowe do dostawy, wszystkie wynikające z tego koszty (w tym koszty transportu i magazynowania zgodnie z A-team Automotive lub lokalnie obowiązującą stawką) na konto kupującego/klienta. Od tego momentu towary będą również na koszt i ryzyko kupującego/klienta.

 

6.3. Ryzyko towarów przyjętych przez A-team Automotive do wykonania pracy lub w inny sposób zarządzanych przez nią pozostaje po stronie kupującego/klienta, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony AG.

 

6,4. Dostawa biznesu barterowego

a. Przedmioty na wymianę sprzedawane kupującemu/klientowi przez A-team Automotive są pakowane w znormalizowany sposób. Opakowanie jest wypożyczane kupującemu/klientowi. Opakowanie pozostaje własnością AG.

Kupujący/klient musi zwrócić nieuszkodzone opakowanie do A-team Automotive. Za materiały opakowaniowe pobierana jest kaucja, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli kupujący nie zwróci materiałów opakowaniowych w ciągu 3 miesięcy od zakupu przedmiotu wymiany, A-team Automotive nie jest już zobowiązany do zwrotu opakowania/kaucji. Pozostawia to kupującemu/klientowi obowiązek sprawdzenia opakowania

powrót bez zmian.

 

b. Kupując przedmiot na wymianę, kupujący/klient zostanie obciążony kaucją, chyba że postanowiono inaczej

zgoda. Jeśli kupujący/klient nie zwróci starego przedmiotu do wymiany w ciągu 6 miesięcy od zakupu

zwrócił towar na wymianę do A-team Automotive i/lub nie został zmontowany i/lub nie zwrócił płynu chłodzącego lub opakowania bezolejowego w bezpieczny sposób, nie jest już zobowiązany do zwrotu kaucji pobranej na rzecz kupujący/klient. Nie wpływa to na obowiązek kupującego/klienta do zwrotu starego przedmiotu.

 

c. Pobrana kaucja to tylko symboliczna kwota. W przypadkach, gdy rzeczywiste

wartość starej sprawy jest wyższa, jeśli depozyt można przeliczyć.

 

 

d. Sprzedaż skrzynek na wymianę odbywa się wyłącznie za zwrotem starej skrzyni. Stara sprawa służy temu samemu

być marką, typem konstrukcji i składem oraz nie może być złamana, pęknięta, spawana ani w żaden inny sposób

są uszkodzone lub niekompletne. Najważniejsze części (w silniku, czyli blok, głowica, wał korbowy i wałek rozrządu) służą

podlegać zwykłej rewizji. Jeśli zwracany przedmiot nie spełnia wymagań, zostaną naliczone wyższe koszty

od kupującego/klienta i nastąpi późniejsza kalkulacja.

 

e. Skrzynie wymienne mogą być dostarczane z inną miską olejową i/lub pokrywą zaworów. W takich przypadkach

kupujący/klient na własny koszt przeniesie odpowiednie części ze starej obudowy, po dokładnym

kontrola i czyszczenie.

 

f. Zespół Automotive. zastrzega sobie prawo do dostosowania przedmiotów wymiany do własnej specyfikacji, jeżeli wpłynie to pozytywnie na jakość przedmiotu wymiany. Przykładem może być to, że w wielu przypadkach

nie wyposażaj silników w wałki wyrównoważające.

 

g. Ze względów środowiskowych i bezpieczeństwa kupujący/klient musi zwrócić stare na własny koszt

pakuj przedmioty bezpiecznie i całkowicie wolne od płynu chłodzącego i oleju. Kupujący/klient ponosi odpowiedzialność za wszystko

szkody poniesione przez A-team Automotive i/lub osoby trzecie wynikające z nieprawidłowej dostawy starych towarów do zwrotu. Kupujący/klient zwalnia firmę A-team Automotive z odpowiedzialności z tego tytułu.

 

godz. Sprzedaj z zakupem. Jeśli kupujący

nadal korzysta ze starej sprawy do czasu dostarczenia nowej sprawy, ta ostatnia zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności

własnością A-team Automotive po faktycznej dostawie do A-team Automotive. Tak długo, jak kupujący będzie nadal korzystał z przedmiotu, będzie to całkowicie na jego koszt i ryzyko.

 

6,5. Dostawa przez nas odbywa się zawsze „z warsztatu AG” (Rotterdam, Holandia) (EXW) i zgodnie z najnowszymiwersja ICC Incoterms

 

6.6 Czas dostawy to data dostarczenia towaru lub wykonanej pracy, np.

określone w umowie zawartej przez strony lub wcześniej lub później, zgodnie z porozumieniem stron

zgoda. Wcześniejsza dostawa jest dozwolona w dowolnym momencie.

 

6.7 Jeśli nie uzgodniono daty dostawy, A-team Automotive poinformuje kupującego/klienta na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy towary będą gotowe dla kupującego/klienta w lokalizacji A-team Automotive, lub kiedy będą gotowe do dostawy. zostanie dostarczone w umówione miejsce.

 

6.8 Czasy dostawy, niezależnie od tego, czy są wyraźnie określone, czy nie, są tylko przybliżone i nigdy nie są śmiertelne

okres na złożenie wniosku. Dlatego nieterminowa dostawa przez A-team Automotive nigdy nie może być ważnym powodem do

kupujący/klient do rozwiązania umowy z A-team Automotive, chyba że istnieje

wyraźnie uzgodniony termin dostawy, który został przekroczony o ponad 60%. Również po

po wygaśnięciu tego przedłużonego terminu A-team Automotive musi najpierw otrzymać pisemne zawiadomienie o niewywiązaniu się ze zobowiązań przez kupującego/klienta, przy czym A-team Automotive ma co najmniej miesiąc na dostosowanie się, zanim A-team Automotive Automotive może być domyślnie.

 

ROZWIĄZANIE

 

7.1 Jeśli kupujący/klient, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, nadal zaniedbuje

wypełnienia swoich zobowiązań wobec AG, umowa zostanie rozwiązana z mocy prawa bez sądu

interwencja zostanie rozwiązana, chyba że A-team Automotive zażąda wykonania umowy. Powyższe obowiązuje bez uszczerbku dla postanowień artykułu 8 ustęp 4 niniejszych warunków.

 

7.2 Jeśli kupujący/klient w sposób zawiniony nie wypełnił swoich zobowiązań

przeciwko A-team Automotive, a umowa została z tego powodu rozwiązana, kupujący/klient traci natychmiast wymagalną i wymagalną karę w wysokości 15% uzgodnionej kwoty bez powiadomienia o zwłoce lub interwencji sądowej. A-team Automotive Nie narusza to prawa A-team Automotive do żądania zamiast tego pełnego odszkodowania i zwrotu kosztów odzyskiwania (w tym kosztów określonych w art. 8 ust. 4).

 

7.3 Jeżeli A-team Automotive wymaga przestrzegania umowy na podstawie ust. 1, kupujący/klient po upływie 14 dni, o których mowa w ust. 1, za każdy dzień, który upłynął od tego , w imieniu A-team Automotive, natychmiast należnej i płatnej kary w wysokości 3‰

uzgodniona cena zakupu. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa A-team Automotive do żądania zamiast tego pełnego odszkodowania i zwrotu kosztów odzyskiwania (w tym kosztów określonych w art. 8 ust. 4).

 

7.4 Bez uszczerbku dla postanowień niniejszego artykułu, A-team Automotive jest upoważniony bez wezwania do zapłaty lub sądu

Interwencja i bez uszczerbku dla dalszych przysługujących mu praw, umowa w całości lub w części z

rozwiązać lub zawiesić ze skutkiem natychmiastowym, jeśli kupujący/klient umrze, zawieszenie

żąda zapłaty lub ogłasza upadłość lub jeśli jego upadłość jest lub została ogłoszona, lub

zostało wypowiedziane. W takich przypadkach wszelkie roszczenia A-team Automotive wobec kupującego/klienta są bezpośrednie i kompletne

należne i płatne, bez zobowiązania A-team Automotive do zapłaty odszkodowania i/lub gwarancji.

We wszystkich przypadkach, w których kupujący/klient dowiaduje się o faktach i/lub okolicznościach, które dają mu uzasadnione podstawy do obaw, że nie będzie (był w stanie) wypełnić swoich zobowiązań wobec A-team Automotive, jest on zobowiązany</ p>

niezwłocznie poinformować o tym A-team Automotive.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1 A-team Automotive ponosi odpowiedzialność wobec kupującego/klienta tylko za szkody, które można było przewidzieć i

jest bezpośrednim wynikiem przypisanego niedociągnięcia ze strony A-team Automotive w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy między nią a kupującym/klientem. Wszelkie formy szkód następczych lub

Szkody pośrednie są wyłączone z odszkodowania. Obejmuje to: przerwy w działalności biznesowej,

szkody za opóźnienie (inne niż odsetki ustawowe), szkody wynikające z amortyzacji, utraty przyjemności, straty

zyski, straty lub szkody poniesione w związku z holowaniem lub transportem zastępczym lub wynajmem i kosztami wynajmu

koszty najmu, szkody z tytułu dodatkowych kosztów transportu, uszkodzenia (towarów) osób trzecich, uszkodzenia ładunku, uszkodzenia

za wynikające z tego naruszenie patentów, licencji lub innych praw osób trzecichużycia przez lub

danych dostarczonych przez kupującego/klienta lub uszkodzenia lub utraty, z jakiegokolwiek powodu,

surowce, półprodukty, modele, narzędzia i

udostępnione przez kupującego/klienta

inne sprawy, a także szkody osobiste lub niemajątkowe.

 

8.2 W zakresie, w jakim A-team Automotive jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania zgodnie z postanowieniami ustępu 1, dotyczy to wyłącznie szkód, od których jest ubezpieczona lub przynajmniej rozsądnie powinna była być ubezpieczona, przy założeniu, że nigdy wyższa niż do zwrotu kwalifikuje się maksymalna ubezpieczona lub zasadnie uzasadniona kwota ubezpieczenia. Celem niniejszych przepisów jest ustalenie pułapu szkód.

 

8.3 W odniesieniu do stanu pracy i/lub towarów dostarczonych przez A-team Automotive

odpowiedzialność wobec kupującego/klienta nie wykracza poza to, co zostało opisane w warunkach gwarancji,

jak określono w artykule 14. Kupujący/klient nie ma praw, których prawo nie przyznaje kupującemu/klientowi

działanie w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej w tym zakresie, zgodnie z prawem zgodnie z księgą 7 holenderskiego kodeksu cywilnego

rzecz jest zgodna z umową w momencie dostawy.

 

8.4 Wszelkie inne roszczenia o odszkodowanie z jakiegokolwiek powodu są wykluczone.

 

8.5 Kupujący/klient zabezpiecza A-team Automotive przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, chyba że A-team Automotive ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszym artykułem.

 

8.6 Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do dostaw towarów na terenie Europy kontynentalnej. Dowolne

roszczenie o odszkodowanie w związku z (dalszą) dostawą do kraju pozaeuropejskiego lub za granicę

obszar kraju europejskiego jest wyłączony

 

W PRZYPADKU WYŻSZOŚCI

 

9.1 Jeżeli okaże się, że wykonanie umowy dla A-team Automotive stanie się utrudnione lub niemożliwe z powodu działania siły wyższej, jest on uprawniony do rozwiązania umowy, o ile nie została ona jeszcze wykonana, w drodze pisemnego oświadczenia , pod warunkiem powiadomienia kupującego/klienta o okolicznościach, które

utrudniać lub uniemożliwiać dalsze wykonywanie.

 

9.2 Siła wyższa w rozumieniu niniejszych warunków obejmuje, ale nie jest wyczerpująca:

• wojna lub podobna sytuacja, zamieszki, sabotaż;

• pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uwolnienie niebezpiecznych substancji lub gazów;

• awarie zasilania, awarie fabryczne lub operacyjne jakiegokolwiek rodzaju;

• bojkot, okupacja, blokada w zakresie przeprowadzanym przez strony inne niż A-team Automotive w

pracownicy dyżurni;

• ograniczenia transportowe, opóźnienia spowodowane mrozem, zakazy importu i eksportu;

• niedociągnięcia, których nie można przypisać stronom trzecim, przez A-team Automotive na rzecz wdrożenia

włączenia umowy;

• wszelkie przeszkody spowodowane środkami rządowymi;

epidemie;

 

9.3 Jeśli po stronie A-team Automotive wystąpi siła wyższa, poinformuje ona kupującego/klienta tak szybko, jak to możliwe, podając, czy dostawa jest nadal możliwa, a jeśli tak, to w jakim terminie.

• kradzieży, sprzeniewierzenia lub uszkodzenia towarów z magazynu, warsztatu lub innych pomieszczeń firmy A-team Automotive lub podczas transportu;

• _jak również wszelkie (inne) okoliczności, które zakłócają normalny tok działalności w A-team Automotive

jest utrudniony, w wyniku czego nie można racjonalnie oczekiwać wykonania umowy od A-team Automotive. Postanowienia niniejszego paragrafu mają również zastosowanie, jeżeli w tych okolicznościach dostawcy

A-team Automotive i inne zaangażowane przez nią strony trzecie.

 

9.4 Jeśli dostawa nie stała się trwale niemożliwa z powodu siły wyższej, ale nie w ciągu

okres 3 miesięcy po uzgodnionym terminie dostawy może nastąpić, obie strony są do tego upoważnione

rozwiązać umowę, powiadamiając o tym drugą stronę na piśmie, bez takiego oświadczenia

strona ma prawo do odszkodowania od drugiej strony. Takie powiadomienie będzie musiało

nastąpić w ciągu 1 tygodnia od (otrzymania) powiadomienia, o którym mowa powyżej w ust. 3.

 

ZACHOWANIE TYTUŁU

 

10.1 A-team Automotive zachowuje prawo własności do wszystkich przedmiotów dostarczonych przez siebie kupującemu/klientowi, dopóki cena zakupu za wszystkie te przedmioty nie zostanie w pełni zapłacona. Jeśli A-team Automotive wykonał pracę, która ma zostać zwrócona przez kupującego/klienta w kontekście sprzedaży, zastosowanie mają powyższe zasady.

Zastrzeżona własność do kupującego/klientajego powiązane roszczenie w całości

spełnione. Zastrzeżenie tytułu dotyczy również roszczeń, które A-team Automotive ma wobec

kupujący/klient może uzyskać z powodu awarii usługi co najmniej jedno ze swoich zobowiązań wobec

Drużyna A Motoryzacja. Jednak przeniesienie ryzyka zostanie przeniesione na kupującego/klienta we wszystkich okolicznościach, gdy tylko przedmiot lub przedmioty zostaną dostarczone kupującemu/klientowi przez A-team Automotive.

 

10.2 Dopóki własność przedmiotu nie przejdzie na kupującego/klienta, kupujący/klient jest zobowiązany do

wszelkie prawnie wymagane ubezpieczenie dotyczące użytkowania przedmiotu, jak również

ubezpieczenie od całkowitej lub częściowej szkody (ubezpieczenie kadłuba). Kupujący/klient jest również

jest zobowiązany do konserwacji dostarczonego towaru na swój koszt.

 

10.3. A-team Automotive nie będzie w żaden sposób zobowiązana do zwolnienia kupującego/klienta z odpowiedzialności jako posiadacza przedmiotu. Z drugiej strony kupujący/klient zabezpiecza A-team Automotive przed roszczeniami, jakie osoby trzecie mogą mieć wobec A-team Automotive i które mogą być związane z zastrzeżeniem tytułu własności.

 

10,4. Własność dostarczonych towarów jest zastrzeżona przez A-team Automotive jako gwarancja wszystkich zobowiązań kupującego/klienta i/lub jego spółek zależnych wobec A-team Automotive do momentu wypełnienia wszystkich zobowiązań przez kupującego/klienta.< / p >

10,5. Jeśli przedmioty, które nadal są własnością A-team Automotive, ale są współwłasnością jednego/kilku dostawców, ponieważ zostały już przeprowadzone dostosowania/procesy, pozostaną one współwłasnością

dotyczących dostawców, z wyłączeniem klientów/kupujących. Stosunek praw własności staje się

rozdzielone proporcjonalnie do dostarczonej wartości faktury na dostawcę do łącznej wartości faktury

wspólni dostawcy.

 

10.6 Kupujący/klient natychmiast odrzuca wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży A-team Automotive

zarezerwowane towary na bieżące i przyszłe dostawy towarów ze wszystkimi dodatkowymi prawami, do

A-team Automotive zapewni zachowanie tytułu dla A-team Automotive.

 

10.7 Jeżeli towar dostarczony przez A-team Automotive, do którego A-team Automotive zachowuje prawo własności, jest importowany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlega prawu tego państwa członkowskiego.

zachowanie tytułu, jeśli to prawo zawiera korzystniejsze postanowienia dla A-team Automotive.

 

10.8 Dopóki istnieje zastrzeżenie własności towarów dostarczonych przez A-team Automotive, druga strona nie może ich obciążać poza normalną działalnością biznesową; dokładniej, nie zależy to od drugiej strony

dozwolone obciążanie spraw w kontekście jakiegokolwiek finansowania w wyżej wymienionych okolicznościach.

 

10,9. Druga strona musi niezwłocznie powiadomić A-team Automotive o roszczeniach lub próbach przejęcia przez osoby trzecie kontroli nad sprawami, w których A-team Automotive może dochodzić jakichkolwiek praw lub współwłasności.

10.10 Druga strona udziela A-team Automotive prawa wstępu do wszystkich miejsc, w których znajduje się własność A-team Automotive w celu wykonywania praw własności.

 

10.11. Druga strona jest zobowiązana do przechowywania towarów A-team Automotive z należytą starannością, oddzielnie i jako wyraźnie rozpoznawalną własność A-team Automotive.

 

10.12 Druga strona ma obowiązek zapewnić, że towary AG, w tym z

w celu zapewnienia, że ​​kryteria zapewnienia jakości i identyfikowalność towarów w łańcuchu produkcyjnym nie są mieszane

z innymi rzeczami. W przypadku zmieszania domniemywa się, że A-team Automotive jest współwłaścicielem zmieszanych zapasów towarów, takich jak wartość faktury za towary pierwotnie dostarczone przez A-team Automotive.

 

10.13 W przypadku obróbki lub przetwarzania towarów przez lub w imieniu drugiej strony, to

uważa się, że zostało wykonane (częściowo) w imieniu A-team Automotive, a A-team Automotive nabędzie prawo współwłasności do nowo utworzonych przedmiotów, takie jak wartość faktury za przedmioty pierwotnie dostarczone przez A-team Motoryzacja.

p>

 

10.14 Jeśli A-team Automotive nie może powołać się na swoje prawa (współ)własności, ponieważ towary zostały zmieszane, przetworzone lub sprawdzone, druga strona jest zobowiązana do przekazania nowo utworzonego towaru na pierwsze żądanie.

A-team Automotive zobowiąże się.

 

10.15 A-team Automotive jest wtedy również uprawniona do przeniesienia towarów, do których posiada tytuł własnościzastrzega sobie prawo do odzyskania go, gdy zaistnieją okoliczności, z których A-team Automotive może racjonalnie wywnioskować, że istnieje ryzyko, że towar nie zostanie zapłacony (na czas), nawet jeśli płatność nie jest jeszcze należna i wymagalna.

 

PRYWATNOŚĆ

 

Dane osobowe kupującego/klienta podane w potwierdzeniu zamówienia to

przetwarzane przez sprzedawcę/mechanika, ewentualnie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Wbp). Na podstawie tego przetwarzania AG może zawrzeć umowę i wywiązać się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych wobec kupującego/klienta, zapewnić kupującemu/klientowi optymalną obsługę, terminowo dostarczać aktualne informacje o samochodzie i składać spersonalizowane oferty. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego pojazdów. Wszelkie sprzeciwy wniesione do AG przez kupującego/klienta przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu Wbp dla działań związanych z bezpośrednią wysyłką będą honorowane.

 

SPORY I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

12.1 Wszelkie spory związane lub wynikające z umowy zawartej z A-team Automotive będą rozstrzygane przez właściwy sąd, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

12.2 Wszystkie stosunki prawne między kupującym a A-team Automotive BV podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

 

GWARANCJA

 

13.1 A-team Automotive ma podstawową gwarancję na 3 miesiące.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

14.1 Z wyjątkiem części elektronicznych, sprzedawane i/lub dostarczane używane części pojazdu podlegają gwarancji.

 

14.2 Kupujący może dochodzić praw z gwarancji tylko wtedy, gdy udowodni, że zakupił przedmiot od A-team Automotive. Kupujący może dostarczyć taki dowód, przesyłając do A-team Automotive odpowiednią umowę kupna-sprzedaży lub fakturę oraz, jeśli ma to zastosowanie, sporządzoną w tym celu kartę gwarancyjną. Jeśli dotyczy towaru, który został opatrzony marką lub numerem rejestracyjnym przez A-team Automotive, kupujący może dochodzić praw z gwarancji tylko wtedy, gdy zamierzona marka lub numer rejestracyjny są nieuszkodzone w momencie powoływania się na tę gwarancję.

 

14.3 Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

 

14.4 A-team Automotive gwarantuje solidność i użyteczność dostarczonych przez siebie towarów przez trzy miesiące od daty zakupu. W związku z tym kupujący ma prawo, w przypadku wad, zaoferować dostarczony przedmiot firmie A-team Automotive przez okres trzech miesięcy w celu wymiany lub naprawy, według uznania firmy A-team Automotive, zgodnie z art. obowiązujące Warunki ogólne.

 

14.5 zobowiązuje się, jeśli spełniony jest art. 4 niniejszych Warunków gwarancji i art. 7 Ogólnych warunków, do naprawy lub wymiany przedmiotu oferowanego do wymiany/naprawy w rozsądnym terminie na porównywalny przedmiot, chyba że A- team Automotive nie jest w stanie tego zrobić, w takim przypadku

A-team Automotive przystąpi do zwrotu gotówki odpowiedniej kwoty faktury.

 

14.6 Przedmiot otrzymany przez kupującego po naprawie/wymianie ponownie kwalifikuje się do podstawowej gwarancji. (Lub do daty zakończenia pierwotnej rozszerzonej gwarancji).

 

14.7 Kupujący nie może żądać żadnej gwarancji:

a. jeśli kupujący podał nieprawidłowe lub niewystarczające informacje dotyczące marki i oznaczenia typu zakupionego przedmiotu i/lub pojazdu, do którego część jest przeznaczona;

 

b. Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeżeli kupujący/klient nie wywiązuje się lub nie wywiązał się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych. Kupujący/klient nie jest uprawniony do odmowy zapłaty z powodu tego, że AG nie wypełniła jeszcze lub nie w pełni i/lub mogłaby wypełnić swoje zobowiązania gwarancyjne.

 

c. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają również wtedy, gdy osoby trzecie wykonały prace związane z pracami wykonanymi przez AG, w odniesieniu do których powołana jest gwarancja, bez pisemnej zgody AG (wydanej po wcześniejszym ogłoszeniu oferty przez kupującego/klienta).< /p>

 

d. Z gwarancji wyłączone są:

• wad materiałów lub części zalecanych lub dostępnych przez kupującego/klienta

są ustawione;

• wady wynikające z projektów, rysunków dostarczonych przez kupującego/klienta

konstrukcje lub metody pracy lub porady udzielone przez kupującego/klienta;

• wady wbudowanych elementów elektronicznych;

• _wady w układach paliwowych, takie jak zbiornik i dodatkowe elementy nie przepłukane lub za dalekostać się nowym. Gwarancja

nie obejmuje również naprawy usterek silnika powstałych w wyniku stosowania paliw, dla których silnik (zgodnie z instrukcją producenta dotyczącym zalecanego stosowania paliwa) nie jest odpowiedni lub dla których silnik nie został wykonany odpowiedni przez AG;</p >

• także uszkodzenie silnika spowodowane awarią i/lub nieprawidłowym użytkowaniem elementów elektronicznych i/lub

Z gwarancji wyłączone są elektroniczne zdarzenia peryferyjne, podobnie jak wady elementów, które nie są wadami materiałowymi i/lub konstrukcyjnymi (takie jak wady wynikające z normalnego zużycia, zanieczyszczenia wewnętrzne i zewnętrzne, rdza i uszkodzenia lakieru, transport, zamarznięcie , przegrzanie, przeciążenie i/lub upuszczenie produktu);

• jeśli podczas instalacji zostaną użyte części inne niż zalecane przez producenta

• jeśli podczas instalacji użyto nieoryginalnych części

• jeśli zakupiony przedmiot został zainstalowany w pojeździe, do którego nie był pierwotnie przeznaczony.

• jeśli zakupiony przedmiot jest wbudowany w samochód sportowy lub pojazd tuningowany.

• wad powstałych w wyniku: celowego, nieprzeprowadzenia normalnej lub zalecanej konserwacji, nieprawidłowej

Instalacja/podłączenie/zmiany przeprowadzone przez osoby trzecie, złe traktowanie, nieprawidłowe (lub inne niż przewidziane normalne) użytkowanie są również wyłączone z gwarancji;

• _ani nie ma żadnych roszczeń z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad powstałych w wyniku,

wyposażenie niesprawdzone przez AG, a także wady i uszkodzenia spowodowane udziałem pojazdu w zawodach lub testach prędkości.

 

e. Pierwotny okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w przypadku wymiany.

 

14.8 Gwarancja na silniki i/lub skrzynie biegów obowiązuje tylko wtedy, gdy olej i/lub pasek zębaty i/lub filtry zostały wymienione w sposób widoczny.

 

14.9 Nie udziela się gwarancji na prace i/lub części związane z instalacją.

 

14.10, jeśli działał z naruszeniem jakichkolwiek innych postanowień obowiązujących Ogólnych Warunków Handlowych lub Warunków Gwarancji, o ile są one określone pod groźbą utraty praw.

 

14.11 Kupujący nie może powoływać się na żadne prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu gwarancji, z wyjątkiem sytuacji, gdy A-team Automotive jest do tego zobowiązany przez prawo lub obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe.

 

14.12 ma prawo odstąpić od niniejszych Warunków gwarancji, jeśli kupujący został o tym wyraźnie poinformowany przed zawarciem umowy kupna, a odmienne postanowienia zostały uzgodnione na piśmie między

A-team Automotive i kupujący zostali zarejestrowani.

 

DODATKOWE WARUNKI

 

15.1 W przypadku sprzedaży części obowiązują Warunki gwarancji Stiba oraz ogólna wyprzedaż Stiba i

Obowiązują warunki dostawy. W przeciwieństwie do tego, co zostało stwierdzone w artykule 4 Warunków gwarancji Stiba, obowiązuje okres gwarancji wynoszący trzy miesiące. Warunki dostawy i gwarancji zostaną przesłane na żądanie.

 

15.4 Dostarczone części, które później okażą się niepotrzebne, można zwrócić w ciągu dziesięciu dni

zwrócone, za co zostanie obciążone 20% oszustwa przy zakupie, przy minimalnej kwocie dwudziestu pięciu euro

przyniesione. Z wyjątkiem części, które zostały specjalnie dla Ciebie zdemontowane, nie można ich zwrócić.

 

15.5 W przypadku zewnętrznych uszkodzeń części gwarancja wygasa. W przypadku zwrotu części,

Opłata wynosi 500 EUR za silnik i 200 EUR za skrzynię biegów. W przypadku pozostałych części obowiązują inne stawki. Są one dostępne bezpłatnie na żądanie.

 

Warunki internetowe, okres akceptacji i refleksji:

 

15.5 Po upływie okresu próbnego 7 dni roboczych umowa kupna staje się faktem.

 

15.6 O ile nie zaznaczono inaczej, po otrzymaniu zamówienia mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy kupna-sprzedaży na okres 7 dni roboczych bez podania przyczyny i zwrotu zamówienia w tym samym terminie. Wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. W tym koszty wysyłki opłacone przez niego.

 

15.7 Nie przysługuje zwrot pieniędzy, jeśli produkt był używany i/lub uszkodzony lub zamówienie zostało otwarte i/lub nie zostało zwrócone w oryginalnym opakowaniu.

 

Możesz skontaktować się z działem sprzedaży w celu złożenia reklamacji lub wskazówek.

 

A-team Motoryzacja

 

Certyfikaty & Partnerzy

Jesteśmy członkami następujących organizacji:
Stiba
ARN
KZD
RDW
Erkend Duurzaam
Realizacja: iBuro